Wednesday, March 18, 2009

Velsignelser og forbannelser

Men hvis dere ikke hører på meg og ikke holder alle disse bud, hvis dere viser motvilje mot mine forskrifter og forkaster mine lover, så dere ikke holder alle mine bud, men bryter min pakt, da gjør jeg likedan mot dere: Jeg straffer dere med redsler, med tæring og feber, så øynene slokner og livskraften svinner. Til ingen nytte skal dere så; fiender spiser det dere avler. Jeg vender meg mot dere, og dere skal ligge under for fiendene. De som hater dere, skal herske over dere, og dere skal flykte, selv om ingen forfølger dere.
Hvis dere enda ikke hører på meg, vil jeg tukte dere sju ganger så hardt for deres synder. Jeg bryter deres stolte makt. Himmelen over dere gjør jeg tett som jern og jorden under dere hard som bronse. Til ingen nytte skal dere slite dere ut; for landet gir ikke grøde, og trærne på marken bærer ikke frukt (3. mos 26: 14-20).

Dette er bare noen av de forbannelsene som vil ramme den som bryter Guds pakt, det vil si de ti bud og seremonilovene. Disse orden henger som et truende uvær over alle de som fortsatt velger den gamle pakt framfor den nye. Til alle de som klarer å leve opp til Guds standard (med andre ord ingen) gis det løfter om følgende velsignelser:

Hvis dere lever etter mine forskrifter og gir akt på mine bud og holder dem,
vil jeg sende dere regn i rett tid. Jorden skal gi grøde og trærne på marken frukt. Tresketiden skal vare helt til vinhøsten, og vinhøsten skal vare til kornet blir sådd. Dere skal spise dere mette av eget brød og bo trygt i deres land. Jeg vil gi fred i landet. Dere skal få ligge og hvile uten at noen skremmer dere opp. Udyrene vil jeg rydde ut av landet, og sverd skal ikke herje i deres land. 7 Dere skal forfølge fiendene, og de skal falle for deres sverd. Fem av dere skal jage hundre, og hundre skal jage ti tusen. Fiendene skal falle for deres sverd. Jeg vil vende meg til dere og gjøre dere fruktbare og tallrike; jeg vil holde min pakt med dere. Dere skal spise fjorgammelt korn helt til dere må fjerne det for å få plass til det nye. Jeg vil reise min bolig midt iblant dere og ikke ha motvilje mot dere. Midt iblant dere vil jeg vandre. Jeg vil være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av Egypt, for at dere ikke lenger skulle være treller der. Jeg brøt i stykker stengene i åket som lå på dere, så dere kunne gå oppreist (3 mos 26:3-13).

Det som gjør at disse ordene stråler som en sol over livene våre er jo selvfølgelig at Jesus oppfylte lovens krav på korset. Det som kanskje kan virke noe uforståelig er at Han gjorde det for vår skyld, mens vi ennå var onde som det står i skriften. Når vi trår inn i den nye pakt er forbannelsene annulert - de gjelder ikke for den som har tatt imot Jesus. Det betyr at alle ordene i Bibelen som dreier seg om forbannelser ikke gjelder for den kristne. Kristne i denne sammenhengen er de som har skjønt at det kun er en betingelse for å ta imot alle velsignelsene:

Du skal være grunnlagt ved rettferd (jes 54, 14)

Vi snakker om den rettferdighet vi får av Gud, ikke den rettferdighet vi prøver å mane fram i egen kraft. Velsignelsene er med andre ord avhengige av at du erkjenner at det ikke nytter å prøve å bli bra nok gjennom egne anstrengelser. Du gir opp og tar imot det Gud allerede har ordnet fullkomment på dine vegne. Hør hva Gud sier om våre anstrengelser:

Alle ble vi som urene; selv våre rettferdige gjerninger var som skittent tøy (Jes 64:5).

Hm, ikke mye å skryte av. La oss heller se på Jes 54:17:

De våpen som blir smidd mot deg skal mislykkes, alle sammen. Hvert klagemål som blir reist mot deg, skal du kunne gjendrive. Det er den lodd Herrens tjenere får, den rett jeg gir dem, sier Herren.

Her står det da tydelig at det er Gud som gir oss vår rettferdighet (den rett jeg gir dem)! Da er det bare å lene seg tilbake og ta imot. Gode nyheter? JA!! Jeg vil heller ha velsignelsene enn forbannelsene. Derfor velger jeg å ta imot det Gud gir meg, uten å mukke. Jeg elsker nemlig gaver og forøvrig alt som er gratis!

No comments: